ALGEMENE VOORWAARDEN

Yess-style Algemene Voorwaarden Webwinkel


1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door yess-style. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en yess-style. gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
5. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Dag: kalenderdag.


2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van yess-style in haar webwinkel en op alle tussen de consument en yess-style aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.
2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende
voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.


3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van yess-style langs elektronische weg heeft aanvaard.
3.2 Indien consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt yess-style onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.3 Yess-style treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal yess-style daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.4 yess-style kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of consument
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien yess-style op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.
3.5 Het staat yess-style vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij yess-style en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien yess-style een bestelling of aanvraag weigert, deelt yess-style dit onmiddellijk mee aan de consument.

4 HET AANBOD

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als yess-style gebruik maakt van
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden yess-style niet.
4.3 De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.


5 DE PRIJS/ VERZENDKOSTEN

5.1 De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent,
en zijn inclusief omzetbelasting.

5.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
5.3 De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten van €4,95. Voor de hoogte van de verzend- en rembourskosten maakt het niet uit of de consument één of meerdere producten bestelt. Bij bestellingen boven de €49,95 worden geen verzendkosten verrekend.


6 BETALING

6.1 Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:

. Ideal
• paypal
• betalen middels een overboeking op de bankrekening van yess-style. U kiest derhalve voor de voor u meest comfortabele betaalwijze. Uw betaling kunt u overboeken op : Rabobank nummer NL65 RABO  0100 9082 76 t.a.v: inzake Jut & Jul, Tilburg.
Iban nummer NL65 RABO 0100 9082 76
yess-style kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
6.2 In het geval dat met yess-style een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
6.3 In het geval dat voor een betaalwijze met een credit card wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Yess-style is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.
6.4 Ten laste van de consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die yess-style als gevolg van niet-nakoming door de consument van diens (betalings-)verplichtingen zal maken.
6.5 In geval van niet-tijdige betaling is yess-style bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 6.4 daaronder begrepen.


7 LEVERING

7.1 Yess-style verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd 5 werkdagen vanaf de besteldatum.
7.2 Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht,
7.3 Yess-style is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.


8 RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT

8.1 De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
8.2 Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 7 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd, mits de producten niet zijn gedragen of anderszins zijn gebruikt. De consument kan het artikel retourneren en krijgt dan zijn geld terug.
8.3 Indien de consument van zijn herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft
gemaakt, dan draagt yess-style zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument betaalde, exclusief verzendkosten.
8.4 Ruilen is mogelijk.


9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De artikelen blijven eigendom van yess-style tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.
9.2 De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten,
verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


10 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Yess-style staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 Yess-style is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van yess-style
10.3 Indien yess-style om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
10.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die yess-style aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
10.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Yess-style behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
10.6 De consument is gehouden yess-style te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen yess-style  mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.
10.7 Het is mogelijk dat yess-style op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Yess-style is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


11 OVERMACHT

11.1 In geval van overmacht is yess-style niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor
de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


12 INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1 De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij yess-style., aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
12.2 Consument verplicht zich geen inbreukmakend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.


13 PRIVACY

13.1 Door te bestellen geeft de consument gelijkertijd toestemming aan yess-style zonodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. Yess-style. gebruikt de gegevens van consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoongegevens worden zonder de toestemming van consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.
13.2 De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door yess-style worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.
13.3 Yess-style zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.


14 PERSOONSGEGEVENS/LEEFTIJDSGRENS

14.1 yess-style accepteert geen bestellingen van personen onder de 16 jaar.


15 TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van yess-style. is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.


16 GESCHILLEN

16.1 De consument kan voor vragen en/of klachten mailen naar yess-style Het e-mailadres van de klantenservice is info@yess-style.nl. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
16.2 De consument is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.


17 BEDRIJFSINFORMATIE

Yess-style is gevestigd te (hoofdvestiging) Tilburg en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 17244632. bij de Kamer van Koophandel .

Yess-style Algemene Voorwaarden Webwinkel

1. DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door yess-style. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en yess-style. gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
5. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Dag: kalenderdag.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van yess-style in haar webwinkel en op alle tussen de consument en yess-style aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.
2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende
voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van yess-style langs elektronische weg heeft aanvaard.
3.2 Indien consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt yess-style onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.3 Yess-style treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal yess-style daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.4 yess-style kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of consument
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien yess-style op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.
3.5 Het staat yess-style vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij yess-style en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien yess-style een bestelling of aanvraag weigert, deelt yess-style dit onmiddellijk mee aan de consument.

4 HET AANBOD
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als yess-style gebruik maakt van
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden yess-style niet.
4.3 De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

5 DE PRIJS/ VERZENDKOSTEN
5.1 De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent,
en zijn inclusief omzetbelasting.
5.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
5.3 De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Voor de hoogte van de verzend- en rembourskosten maakt het niet uit of de consument één of meerdere producten bestelt.

6 BETALING
6.1 Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:
• Ideal
• paypal
• Klarna
• betalen middels een overboeking op de bankrekening van yess-style.
U kiest derhalve voor de voor u meest comfortabele betaalwijze. Uw betaling kunt u overboeken op : Rabobank rekening nummer NL65 RABO 0100 9082 76, t.a.v: inzake Jut & Jul, Tilburg.

IBAN NL 65 RABO 0100908276

yess-style kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
6.2 In het geval dat met yess-style een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
6.3 In het geval dat voor een betaalwijze met een credit card wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Yess-style is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.
6.4 Ten laste van de consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die yess-style als gevolg van niet-nakoming door de consument van diens (betalings-)verplichtingen zal maken.
6.5 In geval van niet-tijdige betaling is yess-style bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 6.4 daaronder begrepen.

7 LEVERING
7.1 Yess-style verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd 7 werkdagen vanaf de besteldatum.
7.2 Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht,
7.3 Yess-style is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

8 RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT
8.1 De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
8.2 Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd, mits de producten niet zijn gedragen of anderszins zijn gebruikt. De consument kan het artikel retourneren en krijgt dan zijn geld terug.
8.3 Indien de consument van zijn herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft
gemaakt, dan draagt yess-style zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument betaalde, exclusief verzendkosten.
8.4 Ruilen is niet mogelijk.

9 EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 De artikelen blijven eigendom van yess-style tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.
9.2 De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten,
verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

10 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Yess-style staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 Yess-style is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van yess-style
10.3 Indien yess-style om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
10.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die yess-style aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
10.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Yess-style behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
10.6 De consument is gehouden yess-style te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen yess-style mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.
10.7 Het is mogelijk dat yess-style op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Yess-style is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

11 OVERMACHT
11.1 In geval van overmacht is yess-style niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor
de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

12 INTELLECTUELE EIGENDOM
12.1 De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij yess-style., aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
12.2 Consument verplicht zich geen inbreukmakend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

13 PRIVACY
13.1 Door te bestellen geeft de consument gelijkertijd toestemming aan yess-style zonodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. Yess-style. gebruikt de gegevens van consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoongegevens worden zonder de toestemming van consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.
13.2 De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door yess-style worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.
13.3 Yess-style zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

14 PERSOONSGEGEVENS/LEEFTIJDSGRENS
14.1 yess-style accepteert geen bestellingen van personen onder de 16 jaar.

15 TOEPASSELIJK RECHT
15.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van yess-style. is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16 GESCHILLEN
16.1 De consument kan voor vragen en/of klachten mailen naar yess-style Het e-mailadres van de klantenservice is info@yess-style.nl. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
16.2 De consument is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

17 BEDRIJFSINFORMATIE
Yess-style is gevestigd te (hoofdvestiging) Tilburg en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 17244632. bij de Kamer van Koophandel .(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 YESS-STYLE fashion | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel